Archive Archive

To access the archive of the

department,

please click here.

Introduction Introduction

The department of Inspection And Uniformity is a sub-department of General directorate of ATS and includes three units of:

a- Airports ATS

b- Search and Rescue

c- Inspection and surveillance     

Faramarz Faramarzpour

Chief of the Department

e-mail: faramarzpoor@airport.ir

e-mail of the department: ats.bazresi@airport.ir

RCC e-mails:

rcc.iran@airport.ir

iran-sar@airport.ir

جهت آشنایی با واحدهای مختلف این اداره، اینجا را کلیک کنید.

اداره بازرسی و یکنواختی تحت نظر معاون فرودگاهی اداره کل مراقبت پروازفعالیت می نماید و اهم وظائف این اداره به شرح ذیل می باشد .

 • برنامه ریزی و نظارت بر امور عملیاتی مراقبت پرواز
 • برنامه ریزی و نظارت جهت حفظ و بهبود ایمنی پرواز ها
 • برنامه ریزی و نظارت در تهیه  و تدوین طرح های توسعه و پیش بینی نیاز های آتی مراقبت پرواز
 • نظارت، مشارکت و همکاری در تهیه و تنظیم رویه های انجام کار امور هوانوردی پرواز
 • نظارت مشارکت و همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعمل های LATCI  ،  MATS ، LOC ،  LOA و Contingency plan
 • تهیه، تدوین،  بازنگری و بروز نمودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها بر اساس مستندات ایکائو
 • تهیه و تدوین دستورالعملها و توافق نامه هاي منعقده اداره كل مراقبت پرواز با ديگر سازمانها و ارگانها
 • برنامه ریزی و نظارت بر استفاده از روش های نوین و طرح های اصلاحی ایکائو
 • ارتقاء  فرهنگ و دسیپلین ایمنی در واحد های مراقبت پرواز و فضای کشور
 • برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی SMS در واحد های مراقبت پرواز و فضای کشور
 • نظارت بر نحوه اجرای مقررات و دستورالعمل ها در واحد های مراقبت پرواز فرودگاههای کشور
 •  تهیه و تدوین دستورالعملهای هماهنگی کشوری و لشکری
 • اجرای ممیزی ایمنی از واحد های مراقبت پرواز و تهیه و ارائه گزارشات لازم
 • اجرای بازدید های دوره ای از واحد های مراقبت پرواز و تهیه و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر طراحی برج و تکنیکال بلاک فرودگاهها
 • نظارت و مشاركت در, SOW  FAT و SAT
 • پیگیری رفع مشکلات محیط کاری واحد های مراقبت پرواز ناشی از طراحی و ساخت
 • نظارت بر صورت کشیک های ادارت/ واحد های مراقبت پرواز
 • نظارت بر برگزاری سمینار ها ، همایش ها و کارگاههای آموزشی مراقبت پرواز
 • بررسی و تحلیل رویداد های پروازی ( سوانح، حوادث،تخلفات و گزارشات پروازی)
 • بررسی گزارشات روزانه مراقبت پرواز ATS Watch LOG
 • نظارت بر نحوه جمع آوری وارسال اسناد و مدارک رویداد های پروازی
 • شرکت در جلسات فنی و تخصصی
 • نظارت و شرکت فعال در  مراکز هماهنگی های تجسس و نجات
 • نظارت ،مشارکت و همکاری بر عملیات تجسس و نجات هواپیماهای سانحه دیده یا مفقود شده
 • نظارت،مشارکت و همکاری بر تمرینات منطقه ای،داخلی و بین المللی
 • نظارت،مشارکت و همکاری بر طرح های اضطرای فرودگاه
 • نظارت و تهیه پاسخ پیام های اضطراری دریافتی از ماهواره های COSPAS- SAR SAT
 • نظارت در امکان سنجی محیطی و تهیه ملزومات مرکز یا مراکز هماهنگی تجسس و نجات
 • پیاده سازی مکان فرضی هواپیمای سانحه دیده از طریق سیستم ماهواره ای، رادیوئی و مخابراتی
 • نظارت بر تهیه و تدوین طرح جامع مراقبت پرواز فرودگاهها
 • شرکت در جلسات داخلی و بین المللی و تهیه گزارشات لازم جهت اجلاس ها
 • نظارت و مشارکت در  جلسات کمیته های تخصصی (سازمان  بنادر و در یانوردی،سازمان هواشناسی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان ها ،نهاد ها و ارگان های لشکری و کشوری و هواپیماهای فوق سبک )
 • نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی و انضباطی مراقبت پرواز
 • نظارت بر امور مرتبط با حوزه های نیروی انسانی،تجهیزات، مقررات و شرائط محیط کاری
 • نظارت ، بررسی و اقدام بر عملکرد سیستمهای ارتباطی و ناوبری
 • نظارت بر عملکرد واحد های تابعه اداره کل مراقت پرواز
 • پیاده سازی و اجرای سامانه مدیریت ایمنی در مراقبت پرواز
 • انجام وظیفه در بخش های مختلف کنترل پرواز
 • انجام وظیفه در تیم های عملیاتی