Human Resources Human Resources

Ali Zamanian

experience: 16 yrs

Associate degree in ATS (CTAC)

Bachelor degree in ATS (CTAC)

Bachelor degree in Software engineering (Kermanshah- Azad University)

 

واحد آمار و برنامه ریزی منابع انسانی

    اهداف :

واحد آمار و برنامه ریزی پرسنلی اداره کل مراقبت پرواز با هدف ایجاد تمرکز اطلاعات و آمار پرسنلی و تحلیل یکپارچه آن به منظور امکان پذیر نمودن برنامه ریزی جامع در این حوزه و نیز براساس وظایف ذیل تشکیل شده است :

وظایف :

 1. پایش مستمر تعداد پرسنل شاغل در حوزه مدیریت ترافیک هوایی در سطح کشور و برنامه ریزی جهت تأمین کمبود نیروها
 2. محاسبه و به روزرسانی حداقل کنترلر مورد نیاز واحدهای مختلف مراقبت پرواز
 3. ایجاد و به روز رسانی پایگاه داده پرسنلی
 4. تدوین و به روزرسانی فرآیند ها و ضوابط مربوطه، برای جذب بهترین گزینه ها به عنوان کنترلر ترافیک هوایی و مستند سازی آن
 5. تدوین و به روزرسانی بهترین الگوهای جذب نیروی تخصصی، جهت ورود به حرفه ی کنترل ترافیک هوایی
 6. تدوین و نظارت برحسن اجرای، برنامه جامع مسیر ارتقاء حرفه ای کنترلرها، از بدو جذب تا انتهای دوران خدمت
 7. ایجاد و به روزرسانی  پایگاه داده، آمار پروازی فرودگاه های کشور
 8. نظارت بر اجرای فرآیند جذب نیروهای متخصص، جهت ورود به حرفه ی کنترل ترافیک هوایی
 9. انجام امور مربوط به مکاتبات پرسنلی و برنامه ریزی برای اجرای بخشنامه های مرتبط با نیروی انسانی
 1.  ایجاد و به روز رسانی بایگانی پرونده های پرسنلی
 2.  جمع آوری و ثبت اطلاعات مرتبط با مأموریت ها ، مرخصی ها ، فرم های ارزشیابی سالیانه،بهره وری،اضافه کار،اعلام ضرایب برخی فوق العادههای احکام  حقوقی و.....