Flight Permission Unit Flight Permission Unit


اداره اجازه پروازها يكي از ادارات عملياتي اداره كل مراقبت پرواز مي  باشد كه داراي 18 نفر پرسنل شامل
1-     رئيس اداره
2-     پنج نفر سر كشيك 
3-     12 نفر پرسنل
كه داراي پستهاي كارشناس مسئول .كارشناس وكاردان(مراقبت و اجازه پرواز) ميباشند
وظيفه اداره اجازه پروازها:
 وظيفه آن صدورمجوز پروازها براي پروازهاي عبوري ، نشست وبرخاست بصورت برنامه اي وغيربرنامه اي درفرودگاههاي كشور ونيز پروازهاي VIP كه معمولا از طريق وزارت امورخارجه وستاد مشترك هماهنگ مي شود ، مي باشد . اين اداره به صورت شبانه روزي فعاليت مي نمايد وبطور مستقيم با فرودگاهها ، شركت هاي هواپيمايي داخلي وخارجي ، بخشهاي عملياتي واداري ، سازمان هواپيمايي كشوري، وزارتخارجه ، ستاد مشترك ارتش ، شركت هاي دولتي وخصوصي  جهت هماهنگي پرواز ارتباط دارد و كشورها موظفند باتوجه به دستورالعمل هاي مندرج در AIP بخش GEN1.2 ، جهت اخذ مجوزپروازي مقررات مربوطه را رعايت نمايند.
اين اداره شامل 18 نفر پرسنل مجرب مي باشد كه زير نظررياست محترم اداره درقالب 5 تيم شامل سركشيك ، معاون واعضاء تيم بصورت شيفت مطابق با شيفتهاي مركز كنترل فضاي كشور انجام وظيفه مي نمايند .
شرح وظايف اداره اجازه پروازها:
1-     دريافت وبررسي وتنظيم درخواست هاي برنامه اي وغير برنامه اي
2-     مطالعه وبررسي وتطبيق برنامه هاي پروازي با كليه موارد قراردادها از نظر بهره برداري از امكانات وتسهيلات فرودگاهي واجراي صحيح مقررات ودستورالعمل هاي داخلي وبين المللي
3-     بررسي مشكلات شركت هاي هواپيمايي درخصوص دريافت مجوزپرواز ازديگر كشورها وارائه نقطه نظرهاي معاونت عملياتي ، استاندارد وحقوقي به اين شركت ها وبالعكس
4-     هماهنگي با اداره كل امور مالي درخصوص وضعيت مالي و بدهيهاي شركت ها وهمكاري با آن اداره درجهت اخذ بدهيها
5-     هماهنگي با اداره كنترل فضاي كشور جهت شناسايي پروازهاي ورودي به فضاي كشور ومشخص كردن نوع ومنظورپرواز درجهت كمك به برقراري بيشتر امنيت فضاي كشور
6-     هماهنگيهاي لازم جهت تسهيل وتسريع در اخذ مجوزپروازهاي ديپلماتيك جهت اجلاس ، كنفرانس و نشستهاي بين المللي
شايان ذكر است درانجام امورفوق ، دقت عمل ، درك شرايط پروازها ودرخواست ها درموارد اضطراري ، تسريع درهماهنگيها وميزان اهميت و اولويت بندي پروازها و بعضا خلاقيت درنحوه اجراي كار ازمهمترين مواردي است كه پرسنل اين اداره درحال انجام آن مي باشند كه اين سرعت ودقت درنحوه عملكرد باعث رضايت شركتهاي داخلي وخارجي و ادارات مرتبط با اين اداره مي باشد.
 
راههاي ارتباطي با اين اداره :
Tel : +982166025298
Fax : +982166073516
AFTN: OIIIYKYX
EMAIL:atc.fpo@airport.ir