Design & Flight Procedures Design & Flight Procedures


شرح وظايف :
1-     مهندس علي الهي راد :
*- انجام امور مربوط به حوزه معاونت اداره.
*-  نماينده اداره كل مراقبت پرواز در كميته طرح جامع.
*- نظارت بر فرآيند كنترل موانع در فرودگاههاي كل كشور در دو حوزه دكل هاي BTS  و ساخت و سازها .
*- صدور مجوزهاي ساخت و ساز در فرودگاههاي شمال كشور.
 
2-    مهندس محمد كريمي :
*- بررسي نهايي طرح هاي CONVENTIONAL.
*- مسئول و ناظر بر انجام مطالعات مربوط به توسعه باند.
*- مسئول و ناظر بر انجام مطالعات مربوط به احداث فرودگاه هاي جديد.
*- مسئول و ناظر بر انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي نصب دستگاه هاي كمك ناوبري.
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
 
 
3-    مهندس محسن سعادت پور :
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي نصب  ILS.
*- ارائه طرح هاي تقرب دقيق بر اساس ILS .
*-مسئول امور فرودگاههاي شمال شرق، شرق و جنوب كشور .
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
*- انجام مطالعات مربوط به توسعه باند.
*- انجام مطالعات مربوط به احداث فرودگاه هاي جديد.
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي نصب دستگاه هاي كمك ناوبري.
 
4-    مهندس مهدي پهلواني :
*- ارائه طرح هاي (SID , STAR , INSTRUMENT APPROACH)Conventional .
*- نظارت بر ارائه طرح هاي Conventional ارائه شده توسط ساير همكاران.
*- امكان سنجي نهايي طرح‌ها (وارسي پروازي اوليه) توسط نرم افزار Flight Simulator.
*- نماينده اداره كل مراقبت پرواز در كميته كاربردي مقررات  ICAS 114 .
*- نماينده اداره كل مراقبت پرواز در كميته SIGNING & MARKING.
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
*-مسئول امور فرودگاههاي شمال غرب، غرب و مركز.
*- انجام مطالعات مربوط به توسعه باندها.
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي نصب دستگاه هاي كمك ناوبري.
 
5-    مهندس حميد نقوي :
*- ارائه طرح هاي (SID , STAR , INSTRUMENT APPROACH) Conventional.
*- مسئول انجام طرح ملي WGS_84.
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
*- انجام مطالعات مربوط به احداث فرودگاه هاي جديد.
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي نصب دستگاه هاي كمك ناوبري.
 
 
6-     مهندس مهدي غفاريان :
*- نماينده اداره كل مراقبت پرواز در كميته دائمي فضاي كشور.
*- عضو كميته ASM.
*- طراحي مسير هاي هوايي.
*- ارائه طرح هاي (SID , STAR , INSTRUMENT APPROACH) Conventional.
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
*- انجام مطالعات مربوط به احداث فرودگاه هاي جديد.
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي دستگاه هاي كمك ناوبري.
 
7-    مهندس ابراهيم بهاديوند :
*- مدرس دوره هاي ANNEX 14 و PANS OPS .
*- نماينده اداره كل مراقبت پرواز در كميته كاربردي مقررات ICAS 114 .
*- ارائه طرح هاي (SID , STAR , INSTRUMENT APPROACH) Conventional.
*- انجام امور مرتبط با SIGNING & MARKING در كليه فرودگاه ها.
*- مسئول كنترل موانع در حوزه آنتن هاي BTS در كل كشور.
*- انجام مطالعات مربوط به امكان سنجي دستگاه هاي كمك ناوبري.